Menu

Délo Boringen bvba, uw partner voor grondig werk!

Délo BoringenDélo Boringen bvba werd opgericht in 2003 en is op korte tijd uitgegroeid tot één van de grootste milieukundige boorbedrijven in Vlaanderen. U kan bij ons terecht voor àl uw milieukundige boringen.

14 veldwerkers, 5 volledig uitgeruste boorwagens, 2 grondwaterbemonsteringswagens en 3 grondboormachines worden dagelijks ingezet in heel België, Luxemburg of Noord-Frankrijk.

Délo Boringen bvba is meer dan alleen een grondboorbedrijf. Wij bieden u een vlotte dienstverlening, kwaliteitsvol werk en een klantgerichte service, op alle gebied.

Handmatige Grondboringen

Onze compacte, maar volledig ingerichte boorwagens voor handmatig onderzoek zijn volledig uitgerust om in alle omstandigheden inzetbaar te zijn. Doorboringen van beton of asfalt, handmatige ramguts, plaatsingen van boringen en peilbuizen tot ongeveer 8m diepte (steeds afhankelijk van de bodemopbouw en aanwezigheid van ondoordringbare lagen in de ondergrond) zijn standaard mogelijk. De basisuitrusting van de Délo Boringen boorwagen voor manuele boortechnieken:

 • Handmatige boorset met diverse boortypes voor boringen tot ongeveer 8m diepte
 • Elektrische boorhamer en ramgutsboren voor het doorboren van puinlagen, inzetbaar tot ongeveer 4m diepte
 • HDPE opvoerbuizen en filterbuizen (peilbuizen) 32mm en 50 mm standaard-type met koppeling in schroefdraadverbinding.
 • Filtergrind en bentonietklei met KIWA certificaat®
 • Stroomgenerator, water
 • Deconex® reinigingsmiddel voor de boorset
 • Kabelscanner voor het opsporen van leidingen en kabels
 • Handheld datalogger voor het opstellen van digitale boorgegevens
 • GPS-navigatie

Ons wagenpark werd midden 2010 volledig vernieuwd en bestaat nu uit 5 identieke wagens.

Machinale Grondboringen

Délo Boringen bvba investeert in de toekomst, in zijn dienstverlening en in zijn personeel. De aanschaf van grondboormachines is hiervan een passend voorbeeld.

Alle machines worden op de werf aangevoerd met een vrachtwagen voorzien van de nodige tooling, water en materialen. Op de werf zijn de machines vlot inzetbaar dankzij rubberen rupsbanden die zelfs op moeilijk terrein hun degelijkheid hebben bewezen.

Momenteel beschikt Délo Boringen bvba over 3 grondboormachines voor het uitvoeren van grondboringen en peilbuisplaatsingen tot een diepte van gemiddeld 30m-mv.

Afhankelijk van de noodzaak binnen uw onderzoeksproject bieden we u met de beschikbare machines een waaier aan boortechnieken en mogelijkheden.

Naast boringen voor milieutechnisch onderzoek zijn onze machines verder ook inzetbaar voor het plaatsen van pompputten of onttrekkingsfilters, injecteren van toeslagstoffen, reagentia bij in-situ sanering of injectie van groutings.

KefdrillComacchioGeo Probe
BoortechniekKefdrillComacchioGeo Probe
AvegaarJaJa
PulsboringJaJa
RamgutsboringJaJaJa
Ongeroerde monsternameJaJaJa
PeilbuisplaatsingJaJaJa
Hammer-in-the-holeJa
SpoelboringJa

Bekijk de Technische Fiche

Korte samenvatting
KefdrillComacchioGeo Probe
Breedte1m301m401m60 minimaal, breed spoor 1m90
Lengte4m304m604m30 minimaal , met laadrek 4m75
Hoogte (met mast omhoog)4m304m664m65
Hoogte (met mast neer)1m801m801m80

Geoprobe

Ongeroerde staalname met de GEOPROBE 7822DT

Geo Probe Geo Probe Sinds eind 2011 zijn de beschikbare machinale boortechnieken bij Délo uitgebreid met de aanschaf van een GEOPROBE 7822DT.

Ongeroerde monstername op grote diepte is steeds meer een vereiste in een kwaliteitsvol en verantwoord bodemonderzoek. Met de nieuwe GEOPROBE 7822DT beschikt Délo Boringen nu ook over de mogelijkheid om ongeroerde bodemmonsters met de linertechniek aan te bieden. De boringen kunnen eventueel worden gekoppeld aan het plaatsen van peilbuizen, al dan niet opgebouwd met pre-packed kwaliteitsfilter.

De unieke eigenschappen van het toestel brengen een perfecte aanvulling in het gamma machinale boortechnieken die Délo Boringen u kan aanbieden. De machine is inzetbaar voor ongeroerde monstername tot minimaal 15m-mv in vrijwel alle bodemsoorten in Vlaanderen.

Commachio

COMACCHIO 305 levert 'steengoede' boringen met de 'Hammer-in-the hole'-techniek.

Naast de aanschaf van de GEOPROBE werden ook de mogelijkheden van het boren in harde ondergrond of rotsgrond fenomenaal vergroot door uitbreiding van de tooling voor de Comacchio GEO 305. Door de inzet van een 'Hammer-in-the-hole' systeem kan de machine voortaan ook in zeer extreme situaties worden ingezet. Vooral de dienstverlening naar Wallonië kan hiermee sterk worden verbeterd. We mogen stellen dat we op geen enkele ondergrond of bodemsoort met ons COMACCHIO toestel enig probleem hebben om uw opdracht uit te voeren.

Prijsopgave voor de nieuwe toepassingsmogelijkheden zijn, net zoals voor onze andere machines, steeds op projectbasis.

Stuur ons uw projectgegevens door en we bezorgen u op zeer korte termijn een prijsopgave en eventuele uitvoeringsdatum!

Al onze machines worden periodiek gekeurd en gecontroleerd door een onafhankelijk controlebureau. Inzet en toepassing van de machines is hiermee ook onder de strengste veiligheidsregels en kwaliteitssystemen hiermee perfect mogelijk.

Contacteer ons voor een prijsvraag of meer info!

Veldwerkrapportage van grondwaterbemonsteringen

De bemonstering van de peilbuizen wordt door Délo Boringen bvba uitgevoerd volgens de richtlijnen van de OVAM, zoals beschreven in de 'Code van Goede Praktijk' en het afvalstoffencompendium.

De bemonstering van peilbuizen omvat een opname van de waterstand in de peilbuis en eventuele opmeting van de drijflaagdikte als er puur product wordt vastgesteld.

Bij de bemonstering worden ook steeds de nodige on-line metingen in een gesloten kring uitgevoerd met opname van pH, EC en temperatuur, eventueel aangevuld met zuurstofmetingen en bepalingen van redoxpotentiaal.

Analysestalen worden steeds ter plaatse afgevuld en in voorgeconserveerde recipiënten koel bewaard voor verdere analyse in het laboratorium.

Natuurlijk wordt ook bij de waterstaalname gebruik gemaakt van een datalogger voor het opnemen van de veldwerkgegevens per peilbuis en het registreren van analysestalen.

Op het kantoor worden de opgenomen data verder verwerkt waarna ze binnen 24 uur digitaal aan u worden overgemaakt.

Veldwerkdata en rapportage van grondboringen

Alle milieukundige boringen worden door Délo Boringen bvba gerapporteerd volgens de NEN5104 norm. Hierbij worden bodemsoort, bijmenging, kleur, geur, aanwezigheid van bodemvreemde stoffen of verontreinigingen op een standaardwijze weergegeven. Deze rapportagewijze laat een vlotte interpretatie toe en geeft u steeds een vergelijkbaar boorverslag ongeacht wie van onze veldwerkers het verslag heeft opgesteld.

De boorprofielen kunnen aangeleverd worden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Op het terrein worden door de veldwerkers waarnemingen per boorpunt genoteerd met behulp van een weersbestendige datalogger waarmee we niet alleen de veldwaarnemingen opnemen maar waarin ook de exacte locatie, benaming van het boorpunt, technische opbouw en de genomen analysestalen van het betrokken boorpunt in zijn opgenomen.

Alle analysepotten worden gescand zodat aan de hand van een barcode in het laboratorium elke monsternamepot perfect aan de juiste boring en monsternamediepte kan worden gekoppeld en vergissingen of verwisselingen van analysestalen vrijwel uitgesloten zijn.

Na afloop van het veldwerk worden de dataloggers op ons kantoor uitgelezen en wordt door het secretariaat binnen 24 uur na uitvoering van het veldwerk een rapportage opgesteld met daarin een overzicht van alle waarnemingen, opbouw van de ondergrond en de geplaatste peilbuizen. Dit rapport wordt aan de opdrachtgever overgemaakt.

Overige

Naast de uitvoering van (milieukundige) grondboringen kan u bij u Délo Boringen bvba ook terecht voor meer specifieke diensten.

 • Uitvoeren van peilputbemonsteringen of pompproeven (foto MP1-Kogelklepppomp)

  Naast de klassieke bemonstering van peilbuizen beschikt Délo Boringen bvba ook over de nodige materialen en technieken om bemonsteringen uit te voeren op controlepeilbuizen rond stortplaatsen of risicogebieden. Door hun specifieke opbouw met relatief grote diameters en soms grote diepte vereisen deze peilputten specifieke bemonsteringspompen om een kwaliteitsvolle bemonstering te verzekeren.

  Délo Boringen bvba beschikt over een MP-1 pomp en automatische kogelkleppomp waarmee een kwaliteitsvolle bemonstering mogelijk is tot een diepte van 80 à 90 meter. De specifieke eigenschappen van deze pompen laten een hoog debiet toe waarmee in eerste instantie de peilput wordt gereinigd en gespoeld volgens de wettelijke bepalingen waarna het pompdebiet wordt verlaagd om een correcte en kwaliteitsvolle bemonstering van het grondwater toe te laten.

  De rapportage van de bemonstering wordt ook hier uitgevoerd met behulp van dataloggers op het terrein waarna de gegevens op het kantoor worden verwerkt en aan u worden doorgestuurd.

  De beschikbare MP1 pomp en mechanische kogelkleppomp zijn beide ook zeer geschikt voor het uitvoeren van langdurige pompproeven en het bepalen van stromingsinvloeden van een peilbuis of peilput.

 • Nivellering/waterpassing

  Aan de hand van een lokale of TAW-gerelateerde waterpassing van peilbuizen worden de nodige gegevens verstrekt die de opdrachtgever toelaten de grondwaterstromingen te bepalen.

  Voor de waterpassingen op lokaal net wordt gebruik gemaakt van een referentiepunt op het terrein. Voor een waterpassing op TAW-net wordt het meest nabijgelegen TAW referentiepunt opgezocht waarna dit punt wordt overgebracht naar het terrein. Na vastlegging van de hoogte van het referentiepunt op het terrein in functie van de TAW waarde worden de gekozen peilbuizen ingemeten.

  U ontvangt een duidelijk en overzichtelijke rapportage met alle meetgegevens voor de verdere verwerking van de opgenomen data in een nivellingsrapport waaruit de grondwaterstroming door uw diensten kan worden bepaald.

 • Slibbemonsteringen op de wal of vanuit een boot

  De controle van waterbodem en slib wordt steeds belangrijker. Délo Boringen bvba beschikt nu reeds over de nodige apparatuur en een kleine staalnameboot voor de bemonsteringen van slib of waterbodem in plassen of kleine waterlopen.

  De uitvoering van een staalname met 'Beeker-sampler' of' Van Veen grijper' kan gebeuren vanop de wal of vanuit het bootje.

  Voor staalname op grotere waterlopen of bevaarbare waterlopen dient de opdrachtgever zelf een ponton of ander geschikt vaartuig te voorzien zodat steeds een veilige en correcte bemonstering kan worden voorzien.

 • Diamant kernboringen

  DiamantboringenVoor het doorboren van beton of asfalt maken we gebruik van onze eigen apparatuur. Dit laat een vlotte en snelle inplanning toe van alle werkzaamheden en laat u ook toe een werkopdracht op het terrein aan te passen zonder beroep te moeten doen op een externe aannemer voor de betonboringen.

  Délo Boringen bvba beschikt over verschillende diamantkernboormachines waarmee de doorboringen van beton of asfalt worden uitgevoerd.
  Kernboringen met diameter tussen 120 mm en 340 mm en tot op een diepte van ruim 80 cm behoren tot de standaardmogelijkheden van onze machines zodat zowel bij handmatig onderzoek als bij machinale boringen de verhardingen vlot kunnen worden verwijderd.

  Doorboringen van dikkere betonlagen kan, mits toepassing van verlengstukken, tot zelfs 1m diepte en diameter tot 650mm.